بال تحتانی

ضوابط و محدودیت های تیرچه های فولادی

فصل دوم نشریه ۵۴۳ضوابط و محدودیت های تیرچه های فولادی: محدودیت های اجرایی و مشخصات هندسی تیرچه فولادی: ۱-فاصله آزاد تیرچه ها نباید از ۷۵ سانتی متر تجاوز نماید. ۲-عرض بال تحتانی تیرچه ها نباید کمتر از ۱۰ سانتی متر و یا دوهفتم ضخامت سقف باشد. برای دهانه های کوچکتر از ۴ متر میتوان حداقل عرض بال تحتانی تیرچه را به ۸ سانتی متر تقلیل داد. ۳-سطح مقطع اعضای قطری تیرچه ها نباید از کمتر اختیار

چندسوال مفید برای سقفهای کرومیت {اسکلت فلزی}

پرسش و پاسخ سقفهای کرومیت: سوال۱:نبشی بال فوقانی از نوع فابریک میتواند باشد؟ درصورتیکه نبشی ملزومات آئین نامه جوشکاری ، ازنظر کیفیت جوش و آیین نامه فولاد ایران از نظر کیفیت فولاد را برآورد نماید،کاملا قابل استفاده است. در ایران کارخانه های فولاد که نورد نبشی را به صورت استاندارد،شامل گرم کردن شمش ، نحوه نورد و خنک کردن و استفاده از شمش st-37  انجام میدهند،تا آنجاییکه مورد تایید است فقط ذوب آهن اصفهان

طراحی و سئو توسط محمد شاه وردی