چندسوال مفید برای سقفهای کرومیت {اسکلت فلزی}

پرسش و پاسخ سقفهای کرومیت:

سوال۱:نبشی بال فوقانی از نوع فابریک میتواند باشد؟

درصورتیکه نبشی ملزومات آئین نامه جوشکاری ، ازنظر کیفیت جوش و آیین نامه فولاد ایران از نظر کیفیت فولاد را برآورد نماید،کاملا قابل استفاده است.

در ایران کارخانه های فولاد که نورد نبشی را به صورت استاندارد،شامل گرم کردن شمش ، نحوه نورد و خنک کردن و استفاده از شمش st-37  انجام میدهند،تا آنجاییکه مورد تایید است فقط ذوب آهن اصفهان است که بعلت محدودیت انواع تولید و مقدار تولید جوابگوی بازار نیست و بنا بر تجربه اثبات شده استفاده از ورق فولادی استاندارد که به صورت سرد نورد و یاخم شده باشد را تجویز میکنیم..

سوال۲:استفاده از بلوک پلی استایرن که گاز سمی تولید میکندبجای بلوک سیمانی مجاز است؟

بلوک پلی استایرن تولید گاز سمی ندارد،گاز حاصل از سوختن آن co2 است.ولی استفاده ازآن انواع خطر آتش سوزی را بهمراه دارد.استفاده از نوع F یا همان کندسوز نیز محدودیت های خود را دارد. بعلاوه انکه بعضی از کارخانجات تولیدی نوع معمولی را به جای کندسوز به مشتری میدهند.به این صورت باید پذیرفت که در مقابل کم شدن خطر ناشی از زلزله این سیستم،عوارض ناشی از آتش سوزی باید درنظر گرفته شود.استفاده از بلوک سفالی کرمیت نیز که در چند سال اخیر باب شده است گزینه مناسبی است.

سوال ۳:آبا استفاده از آرماتوردرتقویت تیرچه مشکلی ندارد؟

در صورتیکه میلگرد قابلیت جوشکاری مناسب راداشته باشد،درتقویت تیرچه و پلها نیزمیتوان از میلگرد استفاده کرد و هیچ تفاوتی باسایر تقویت ها ندارد.

سوال۴:برشگیرهای کناری چقدر باید باشد؟

طبق دستورالعملی که ماداریم به شرح زیر:

درتیرچه های کوچکتر و ۲ متری احتیاجی به برشگیر نیست.

درتیرچه های بین ۲و ۴ متریک گوشواره پر میشود.

درتیرچه های بین ۴ تا ۶٫۵ متر و ۶٫۵ متر دو گوشواره پر میشود.

درتیرچه های بین ۶٫۵تا ۷٫۵۷٫۵ متر سه گوشواره پر میشود.

دهانه بزرگتر معمولاورق نری داردو عملا احتیاجی به برشگیر نیست.

سوال۵: اهمیت کش در تیرچه؟

۱-شاقول نمودن ستونهای فولادی درهنگام نصب

۲-تعریف یک گره یا نورد برا تعیین طول نگه داری جانبی ستونها

۳-هماهنگ سازی حرکت قاب ها در سیستم تیرچه و بلوک که اتصالات فقط به صورت نشیمن است.

سوال۶:اهمیت برشگیر کناری تیرچه ها:

برشگیر دو عمل ایجاد میکند،به ایجاد مقاومت درمقابل فشارحاصل ازرانش افقی پای تیرچه دربال تحتانی کمک میکند.و دوم اینکه با وارد شدن در منحنی سهمی برش جان،بخشی از تنش برشی را هم به خود میگیرد.

سوال۷:آیا جان تیرچه ها باید با بتن باید پرشود؟

حتما و لازم است که درون تیرچه به روشهای مجاز ویبره نیز صورت بگیرد.استفاده از بلوک پلی استایرن روی تیرچه هایی با عرض بال تحتانی ۸ سانتیمتر این مشکل را به وجود میاورد که درجان تیرچه ها امکان پرشدن راکم میکند.البته نباید فراموش کرد که عرض ۸ سانتی متر برای تیرچه های کوتاهتر از ۴ متر است و معمولا برش زیادی درجان نیست.و میتوان درصورت اجبار بابتن با روانی زیادتر آن را پر نمود.

سوال۸: کمانش بال فشاری و مشکلات آنرا توضیح بدید.

بال فشاری قبلا ازگرفتن بتن و در هنگام ریختن بتن و گذاشتن بلوک و کلا اجرای سقف با کمانش موضعی و جانبی مواجه است. کمانش موضعی معمولا بین دوگروه مجاور دربال فوقانی اتفاق میافتد که برای رفع آن معمولا باید فاصله گره ها از ۳۰ سانتی متر اضافه نشود. کمانش دوم، کمانش جانبی بال فوقانی است که درصفحه سقف اتفاق میافتدو جوش دادن میلگردهای حرارتی به بال فوقانی،جلوی آنرا خواهد گرفت.لازم است توضیح دهم که کمانش یه صورت کلی پدیده ای است اتفاقی و از نظر تئوری اگر مصالح قطعه فشاری کاملا همگن و بار در مرکز ثقل آن وارد شودو قطعه اعوجاج اولیه نداشته باشد،کمانش اتفاق نخواهد افتاد.اما ما هیچگاه این سه شرط راعملا نمیتوانیم فراهم کنیم و بنابراین باید از ظهور پدیده ی کمانش قطعه فشاری جلوگیری کنیم.نیروی جلوگیری از کمانش حدودا ۱%  نیروی فشاری قطعه است و مقدار آن بسیار کم است. بنابراین باجوش دادن آرماتورهای حرارتی ،حتی به صورت یک جوش نیم سانتی میتوان جلوی کمانش بال فوقانی را در هنگام اجرای سقف گرفت.ضمناً برای جلوگیری از پیچش تیرچه درمورد سیستم تیرچه وبلوک کرمیت با استفاده از جوشکاری ریپ به بال تحتانی جلوی پیچش تیرچه راگرفت.

سوال۹: استفاده از بتن ضعیف چه مشکلاتی را به وجود میاورد؟

سیستم های شمع بندی نشده این احساس را نسبت به سیستم های شمع بندی شده دارند، که در تنش دربتن پایینتر است.در تیرچه های کرومیت بعلت سطح نسبتا بزرگ  بال فوقانی فولادی و فاصله زیاد تیرچه ها از یکدیگر و اینکه نبشی بال فوقانی به جهت جلوگیری کمانش برای تنش های حدودا ۱۰۰۰ کیلوگرم برسانتیمتر مربع محاسبه میشود و بعد از گرفتن بتن تنش محاسباتی آن میتواند تا ۱۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع  بالا برد،تنش دربتن بسیار پایین است و براساس محاسبه نیز این تنش حداکثر به ۱۴ کیلومتر برسانتی متر مربع میرسد.باتوجه به این نکته در ساختمانهایی با استفاده ازاین تیرچه ها،توسط پیمانکار نصب بودندو مقاومت دربتن آن مورد تردید کارفرما بوده، به پیشنهاد این شرکت با آزمایش مشخص شده که حتی بتن های با مقاومت ۹۰ کیلوگرم برسانتی متر مرربع بر روی مکعب ۴۲ روزه،در آزمایش بارگذاری در همان مرحله اول قبول شده اند.

سوال ۱۰:خیز منفی دهانه چقدرباید باشد؟

براساس محاسبات و تجربه پیش خیز یک تیرچه ۶ متری دروسط دهانه حدود۳٫۷ سانتیمتر است که منحنی آن به صورت سهمی خواهد بودو میتوان طولهای بزرگ و کوچکتر را براساس آن محاسبه نمود.

سوال ۱۱:عرض بال تحتانی در تیرچه چقدر باید باشد؟

براساس مقررات نشریه ۱۵۱ برای دهانههای کمتر از ۴ متر ،۸ سانتی متر و برای دهانه های بزرگتر از ۴ متر عرض بزرگتر پیش بینی شده است.

سوال ۱۲:فاصله ی جوشها در تقویت بوسیله میلگرد و تسمه ویاهرقطعه دیگر چقدر باید باشد؟

فاصله جوشها دربال فوقانی به فاصله گره ها مقید است.یعنی قطعه متصل شده باید روی هرگره به قطعه اصلی (نبشی فوقانی) جوش شده باشد که طول این جوش با بعد مناسب ۲ سانتیمتر کفایت میکند این فاصله در آئین نامه جوشکاری ایران نیز منعکس است.و قطعا درمورد قطعاتی مانند تقویت با نبشی یا میلگرد عدد محافظ کارانه ای است.اما در عوض اعضا کششی این فاصله جوشها بازهم مقید به ۳۰ سانتی متر و یا ۲۴ برابر ضخامت ورق نازکتر که عملا عدد کوچکی است حدودا ۱۰ سانتی متر میگردد،خواهد بودبنابراین  استفاده از ورق تقویت از زیر بال تحتانی با ورق دیگر، جوشکاری زیادی را بعلت نازکی واقعا لازم دارد.این موضوع اگر چه با احساس ما مغیر است ولی بهرصورت چون باید براساس آئیین نامه عمل نمود،بهتر است از تقویت بال تحتانی توسط ورق و از زیر بال خودداری کرد و یا شرایط آئینامه را رعایت نمود.

سوال ۱۳:ضخامت ورق چرا باید ۳ میلیمتر باشد؟

درمبحث دهم مقررات ملی بند۱۰-۱-۹-۵ ضخامت اعضا داخلی که نسبتا از خوردگی محفوظ باشند، ۳ میلیمتر اعلام شده و در نشریه ۱۵۱ نیز همین موضوع مورد تایید است.الته اگر تیرچه ها در فضای باز و مرطوب اجراشوندو پوشیده نباشد،رعایت مقررات الزامی است.

سوال ۱۴:اینکه گفته میشود سقف کرومیت را همزمان در چندطبقه میتوان ریخت ،با نصب دیوار برشی منافات داردو امکان پذیر نیست چه باید کرد؟

معمولا سقفها در یک طبقه و یا دوطبقه باهم ریخته میشود و کاه هم شده بعلت فصل کاری یا محدودیت حمل و نقل و پمپ یا کوچک بودن سطح در چندین طبقه هم بتن ریزی باهم صورت گرفته ،اما معمولا این عمل بعلت اجبار اختصاصی است که بر شرایط کار حاکم است.در این مورد اگر دیوار برشی داشته باشیم ممکنست با نظر مهندس محاسب بتن ریزی را در نزدیکی و یا چشمه نزدیک دیوار برش قطع و به همراه دیوار برشی آنرا بعدا بتن ریزی نمود.

سوال ۱۵: آرماتورA2و A3آیا میتواند در تیرچه و سقف به کار رود؟

براساس نشریه ۱۵۱ استفاده از آرماتور A3 در تیرچه ها ممنوع ولی در آرماتور حرارتی و ریب ها ،آزاد است.در مورد تیرچه ها بهتر است حتی الامکان از آرماتور A1 با قابلیت خم کردن کافی استفاده شود. استفاده از فولادهای خارجی که کیفیت آن در جوشکاری و خم کاری نامعلوم است،مناسب نمیباشد.

سوال ۱۶:در مورد کم کردن لرزش کف ها چه میتوان کرد؟

آنچه مسلم است بالا بردن ممان اینرسی سقف باعث کم شدن لرزش احتمالی میشود.از این رو تجربه نشان داده رعایت حداقل ضخامت طول دهنه که دربخش تغییر شکل و افتادگی آیین نامه بتن ایران آمده است بخش۱۴-۲-۴-۳ و جدول مربوطه  لرزش کف ها را پاسخگو خواهد بود.البته نباید لرزش تیرها و ستونها و حتی فونداسیون رو پای لرزش کف گذاشت.

سوال۱:نبشی بال فوقانی از نوع فابریک میتواند باشد؟

درصورتیکه نبشی ملزومات آئین نامه جوشکاری ، ازنظر کیفیت جوش و آیین نامه فولاد ایران از نظر کیفیت فولاد را برآورد نماید،کاملا قابل استفاده است.

در ایران کارخانه های فولاد که نورد نبشی را به صورت استاندارد،شامل گرم کردن شمش ، نحوه نورد و خنک کردن و استفاده از شمش st-37  انجام میدهند،تا آنجاییکه مورد تایید است فقط ذوب آهن اصفهان است که بعلت محدودیت انواع تولید و مقدار تولید جوابگوی بازار نیست و بنا بر تجربه اثبات شده استفاده از ورق فولادی استاندارد که به صورت سرد نورد و یاخم شده باشد را تجویز میکنیم..

سوال۲:استفاده از بلوک پلی استایرن که گاز سمی تولید میکندبجای بلوک سیمانی مجاز است؟

بلوک پلی استایرن تولید گاز سمی ندارد،گاز حاصل از سوختن آن co2 است.ولی استفاده ازآن انواع خطر آتش سوزی را بهمراه دارد.استفاده از نوع F یا همان کندسوز نیز محدودیت های خود را دارد. بعلاوه انکه بعضی از کارخانجات تولیدی نوع معمولی را به جای کندسوز به مشتری میدهند.به این صورت باید پذیرفت که در مقابل کم شدن خطر ناشی از زلزله این سیستم،عوارض ناشی از آتش سوزی باید درنظر گرفته شود.استفاده از بلوک سفالی کرمیت نیز که در چند سال اخیر باب شده است گزینه مناسبی است.

سوال ۳:آبا استفاده از آرماتوردرتقویت تیرچه مشکلی ندارد؟

در صورتیکه میلگرد قابلیت جوشکاری مناسب راداشته باشد،درتقویت تیرچه و پلها نیزمیتوان از میلگرد استفاده کرد و هیچ تفاوتی باسایر تقویت ها ندارد.

سوال۴:برشگیرهای کناری چقدر باید باشد؟

طبق دستورالعملی که ماداریم به شرح زیر:

درتیرچه های کوچکتر و ۲ متری احتیاجی به برشگیر نیست.

درتیرچه های بین ۲و ۴ متریک گوشواره پر میشود.

درتیرچه های بین ۴ تا ۶٫۵ متر و ۶٫۵ متر دو گوشواره پر میشود.

درتیرچه های بین ۶٫۵تا ۷٫۵۷٫۵ متر سه گوشواره پر میشود.

دهانه بزرگتر معمولاورق نری داردو عملا احتیاجی به برشگیر نیست.

سوال۵: اهمیت کش در تیرچه؟

۱-شاقول نمودن ستونهای فولادی درهنگام نصب

۲-تعریف یک گره یا نورد برا تعیین طول نگه داری جانبی ستونها

۳-هماهنگ سازی حرکت قاب ها در سیستم تیرچه و بلوک که اتصالات فقط به صورت نشیمن است.

سوال۶:اهمیت برشگیر کناری تیرچه ها:

برشگیر دو عمل ایجاد میکند،به ایجاد مقاومت درمقابل فشارحاصل ازرانش افقی پای تیرچه دربال تحتانی کمک میکند.و دوم اینکه با وارد شدن در منحنی سهمی برش جان،بخشی از تنش برشی را هم به خود میگیرد.

سوال۷:آیا جان تیرچه ها باید با بتن باید پرشود؟

حتما و لازم است که درون تیرچه به روشهای مجاز ویبره نیز صورت بگیرد.استفاده از بلوک پلی استایرن روی تیرچه هایی با عرض بال تحتانی ۸ سانتیمتر این مشکل را به وجود میاورد که درجان تیرچه ها امکان پرشدن راکم میکند.البته نباید فراموش کرد که عرض ۸ سانتی متر برای تیرچه های کوتاهتر از ۴ متر است و معمولا برش زیادی درجان نیست.و میتوان درصورت اجبار بابتن با روانی زیادتر آن را پر نمود.

سوال۸: کمانش بال فشاری و مشکلات آنرا توضیح بدید.

بال فشاری قبلا ازگرفتن بتن و در هنگام ریختن بتن و گذاشتن بلوک و کلا اجرای سقف با کمانش موضعی و جانبی مواجه است. کمانش موضعی معمولا بین دوگروه مجاور دربال فوقانی اتفاق میافتد که برای رفع آن معمولا باید فاصله گره ها از ۳۰ سانتی متر اضافه نشود. کمانش دوم، کمانش جانبی بال فوقانی است که درصفحه سقف اتفاق میافتدو جوش دادن میلگردهای حرارتی به بال فوقانی،جلوی آنرا خواهد گرفت.لازم است توضیح دهم که کمانش یه صورت کلی پدیده ای است اتفاقی و از نظر تئوری اگر مصالح قطعه فشاری کاملا همگن و بار در مرکز ثقل آن وارد شودو قطعه اعوجاج اولیه نداشته باشد،کمانش اتفاق نخواهد افتاد.اما ما هیچگاه این سه شرط راعملا نمیتوانیم فراهم کنیم و بنابراین باید از ظهور پدیده ی کمانش قطعه فشاری جلوگیری کنیم.نیروی جلوگیری از کمانش حدودا ۱%  نیروی فشاری قطعه است و مقدار آن بسیار کم است. بنابراین باجوش دادن آرماتورهای حرارتی ،حتی به صورت یک جوش نیم سانتی میتوان جلوی کمانش بال فوقانی را در هنگام اجرای سقف گرفت.ضمناً برای جلوگیری از پیچش تیرچه درمورد سیستم تیرچه وبلوک کرمیت با استفاده از جوشکاری ریپ به بال تحتانی جلوی پیچش تیرچه راگرفت.

سوال۹: استفاده از بتن ضعیف چه مشکلاتی را به وجود میاورد؟

سیستم های شمع بندی نشده این احساس را نسبت به سیستم های شمع بندی شده دارند، که در تنش دربتن پایینتر است.در تیرچه های کرومیت بعلت سطح نسبتا بزرگ  بال فوقانی فولادی و فاصله زیاد تیرچه ها از یکدیگر و اینکه نبشی بال فوقانی به جهت جلوگیری کمانش برای تنش های حدودا ۱۰۰۰ کیلوگرم برسانتیمتر مربع محاسبه میشود و بعد از گرفتن بتن تنش محاسباتی آن میتواند تا ۱۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع  بالا برد،تنش دربتن بسیار پایین است و براساس محاسبه نیز این تنش حداکثر به ۱۴ کیلومتر برسانتی متر مربع میرسد.باتوجه به این نکته در ساختمانهایی با استفاده ازاین تیرچه ها،توسط پیمانکار نصب بودندو مقاومت دربتن آن مورد تردید کارفرما بوده، به پیشنهاد این شرکت با آزمایش مشخص شده که حتی بتن های با مقاومت ۹۰ کیلوگرم برسانتی متر مرربع بر روی مکعب ۴۲ روزه،در آزمایش بارگذاری در همان مرحله اول قبول شده اند.

سوال ۱۰:خیز منفی دهانه چقدرباید باشد؟

براساس محاسبات و تجربه پیش خیز یک تیرچه ۶ متری دروسط دهانه حدود۳٫۷ سانتیمتر است که منحنی آن به صورت سهمی خواهد بودو میتوان طولهای بزرگ و کوچکتر را براساس آن محاسبه نمود.

سوال ۱۱:عرض بال تحتانی در تیرچه چقدر باید باشد؟

براساس مقررات نشریه ۱۵۱ برای دهانههای کمتر از ۴ متر ،۸ سانتی متر و برای دهانه های بزرگتر از ۴ متر عرض بزرگتر پیش بینی شده است.

سوال ۱۲:فاصله ی جوشها در تقویت بوسیله میلگرد و تسمه ویاهرقطعه دیگر چقدر باید باشد؟

فاصله جوشها دربال فوقانی به فاصله گره ها مقید است.یعنی قطعه متصل شده باید روی هرگره به قطعه اصلی (نبشی فوقانی) جوش شده باشد که طول این جوش با بعد مناسب ۲ سانتیمتر کفایت میکند این فاصله در آئین نامه جوشکاری ایران نیز منعکس است.و قطعا درمورد قطعاتی مانند تقویت با نبشی یا میلگرد عدد محافظ کارانه ای است.اما در عوض اعضا کششی این فاصله جوشها بازهم مقید به ۳۰ سانتی متر و یا ۲۴ برابر ضخامت ورق نازکتر که عملا عدد کوچکی است حدودا ۱۰ سانتی متر میگردد،خواهد بودبنابراین  استفاده از ورق تقویت از زیر بال تحتانی با ورق دیگر، جوشکاری زیادی را بعلت نازکی واقعا لازم دارد.این موضوع اگر چه با احساس ما مغیر است ولی بهرصورت چون باید براساس آئیین نامه عمل نمود،بهتر است از تقویت بال تحتانی توسط ورق و از زیر بال خودداری کرد و یا شرایط آئینامه را رعایت نمود.

سوال ۱۳:ضخامت ورق چرا باید ۳ میلیمتر باشد؟

درمبحث دهم مقررات ملی بند۱۰-۱-۹-۵ ضخامت اعضا داخلی که نسبتا از خوردگی محفوظ باشند، ۳ میلیمتر اعلام شده و در نشریه ۱۵۱ نیز همین موضوع مورد تایید است.الته اگر تیرچه ها در فضای باز و مرطوب اجراشوندو پوشیده نباشد،رعایت مقررات الزامی است.

سوال ۱۴:اینکه گفته میشود سقف کرومیت را همزمان در چندطبقه میتوان ریخت ،با نصب دیوار برشی منافات داردو امکان پذیر نیست چه باید کرد؟

معمولا سقفها در یک طبقه و یا دوطبقه باهم ریخته میشود و کاه هم شده بعلت فصل کاری یا محدودیت حمل و نقل و پمپ یا کوچک بودن سطح در چندین طبقه هم بتن ریزی باهم صورت گرفته ،اما معمولا این عمل بعلت اجبار اختصاصی است که بر شرایط کار حاکم است.در این مورد اگر دیوار برشی داشته باشیم ممکنست با نظر مهندس محاسب بتن ریزی را در نزدیکی و یا چشمه نزدیک دیوار برش قطع و به همراه دیوار برشی آنرا بعدا بتن ریزی نمود.

سوال ۱۵: آرماتورA2و A3آیا میتواند در تیرچه و سقف به کار رود؟

براساس نشریه ۱۵۱ استفاده از آرماتور A3 در تیرچه ها ممنوع ولی در آرماتور حرارتی و ریب ها ،آزاد است.در مورد تیرچه ها بهتر است حتی الامکان از آرماتور A1 با قابلیت خم کردن کافی استفاده شود. استفاده از فولادهای خارجی که کیفیت آن در جوشکاری و خم کاری نامعلوم است،مناسب نمیباشد.

سوال ۱۶:در مورد کم کردن لرزش کف ها چه میتوان کرد؟

آنچه مسلم است بالا بردن ممان اینرسی سقف باعث کم شدن لرزش احتمالی میشود.از این رو تجربه نشان داده رعایت حداقل ضخامت طول دهنه که دربخش تغییر شکل و افتادگی آیین نامه بتن ایران آمده است بخش۱۴-۲-۴-۳ و جدول مربوطه  لرزش کف ها را پاسخگو خواهد بود.البته نباید لرزش تیرها و ستونها و حتی فونداسیون رو پای لرزش کف گذاشت.

3 نظر

 • We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your site provided us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

  Alex 2020-04-18
 • Excellent Site, Carry on the good job. Regards.

  Jameshes 2020-04-27
 • Quality articles or reviews is the main to invite the users to pay
  a visit the website, that’s what this site is providing.

  Angelita 2020-05-05

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی و سئو توسط محمد شاه وردی