ضوابط و محدودیت های تیرچه های فولادی

فصل دوم نشریه ۵۴۳ضوابط و محدودیت های تیرچه های فولادی:

محدودیت های اجرایی و مشخصات هندسی تیرچه فولادی:

۱-فاصله آزاد تیرچه ها نباید از ۷۵ سانتی متر تجاوز نماید.


۲-عرض بال تحتانی تیرچه ها نباید کمتر از ۱۰ سانتی متر و یا دوهفتم ضخامت سقف باشد.


برای دهانه های کوچکتر از ۴ متر میتوان حداقل عرض بال تحتانی تیرچه را به ۸ سانتی متر تقلیل داد.

۳-سطح مقطع اعضای قطری تیرچه ها نباید از کمتر اختیار شودکه در این رابطه مطابق شکل زیر bعرض متوسط جان مقطع و tفاصله دو عضو قطری متوالی است.

 

      مشخصات هندسی سقف تیرچه و بلوک با تیرچه فولادی

 

 

۴-قسمت هایی از تیرچه که داخل بتن قرار میگیرد،نباید رنگ شوند.

۵- ضخامت ورق ها ،نبشی ها و پروفیل های که جوشکاری میشوند ،نباید از ۳ میلی متر کمترباشد

۶-سیستم تیرچه های فولادی که مشمول ضوابط فوق نباشند،باید به صورت سیستم تیر و دال یک طرفه طراحی شود.

۷-بعد جوش میلگرد جان به ورق های بال،d/2 ام منظور میشود.(dقطر میلگرد جان است)

کنترل تغییر مکان :

محاسبه تغییر مکان درتیرچه فولادی به نحوه اجرای آن بستگی دارد. در حالت کلی کنترل تغییر مکان شامل دو بخش(تحت بار زنده،به تنهایی و تحت تمام بارهای مرده و زنده)و به صورت زیر است

در فرمولهای فوق حداکثر تغییر مکان تحت بارهای وارده و L طول دهانه آزاد تیرچه است.

نحوه محاسبه تغییر مکان حداکثر،در فرمول بالا وابسته به چگونگی اجرای سقف تیرچه و بلوک (اجرا با شمع بندی یا بدون شمع بندی )دارد،تعیین مکان حداکثر در هریک از حالات مذکور ، در شرایط تکیه گاهی دوسر مفصل ،به صورت زیر است:

لازم به ذکر است که در تعیین مشخصات مقطع مرکب در محاسبات تغییر شکل ،در تعیین nباید اثرات خزش نیز منظور گردد. در غیاب محاسبات دقیق تر ،برای ملحوظ کردن اثر تغییر شکل های درازمدت ،میتوان از ضریب تبدیل ۳nاستفاده کرد.

کنترل ارتعاش:

به منظور جلوگیری از ارتعاش سقف تیرچه و بلوک،تیرچه های فولادی بایستی به گونه ای طراحی شوند که نسبت ارتفاع به دهانه کمتر نگردد. dارتفاع کلی مقطع تیر(شامل ارتفاع بتن) و Lطول مرکز به مرکز تکیه گاهی تیر است.ههچنین لازم است فرکانس نوسانی در تیر فولادی محاسبه گردد که این فرکانس باید از ۵ هرتز بیشتر باشد.

اتصال تیرچه ها به تکیه گاه:

تکیه گاه تیرچه ها میتواند بتنی،فولادی و با از مصالح بنایی باشد. در ادامه ضوابط اجرایی تکیه گاه های تیرچه ارائه میگردد.

*تکیه گاه با مصالح بنایی و بتن

انتهای تیرچه باید حداقل به اندازه ۱۰ سانتی متر داخل کلاف بتنی افقی یا تیر بتنی قرار گیرد. درمواردی که تیرچه روی تیر یا شناژبتنی قرار میگیرد،جزئیات اتصال آن میتواند مطابق شکل زیر باشد:

جزییات اجرایی تیرچه فولادی با تکیه گاه  مصالح بتنی                      

۱-فرکانس ایجاد شده در تیرهای دهانه ساده را میتوان مطابق رابطه زیر محاسبه نمود:

*تکیه گاه فولادی:

اندازه نشیمن تیرچه از لبه تکیه گاه فولادی به سمت داخل ،باید از طریق محاسبات تعیین شوداما توصیه میشود در هیچ حالتی کمتر از دو سانتی متر نباشد.برای اطمینان در هنگام نصب و همچنین یکپارچگی سقف و اسکلت ،انتهای تیرچه باید به تکیه گاه جوش شود.طول این جوش حداقل ۵ سانتی متر و بعد آن حداقل ۳ میلی متر است.

 

هنوز دیدگاهی ثبت نشده.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی و سئو توسط محمد شاه وردی