دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه بلوک

فصل اول
دستورالعمل طراحی و اجرای سقفهای تیرچه بلوک

معرفی سقفهای تیرچه بلوک:

مقدمه:

یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده انواع ساختمان ها،سقفها و از آن جمله سقفهای بتنی میباشد که نقش اساسی آن ها انتقال نیروهای قائم و افقی ناشی از بارهای ثقلی ونیروهای جانبی شمل باد و زلزله به سایر اعضای باربراست.سقف های سازه ای علاوه بر اینکه تحمل کننده بارهای ثقلی در ساختمان ها هستند،براساس میزان صلبیت در هتگام زلزله وظیفه توزیع و انتقالنیروهای ایجاد شده در دیافراگم ها را به عناصر قائم باربرجانبی برعهده دارند.همچنین این عناصر باید در برابر تغییر شکل های افقی که در میان صفحه ان ها ایجادمیشود،مقاومت و سختی کافی را دارا باشند.

یکی از انواع متداول سقف های بتنی،سقف های تیرچه بلوک  هستند.طرح و اجرای آسانتر وصرفه اقتصادی،فلسفه اصلی رجوع به سقفهای تیرچه بلوک هستند.که در این دستورالعمل ضمن معرفی انواع سقفهای تیرچه بلوک ،خصوصیات رفتاری جزئیات وضوابط طراحی و اجرای ان ها را ارائه میشود.

از آنجا که مقاومت بتن دربرابر نیروهای فشاری بسیار خوب ولی دربرابر نیروهای کششی کم است در قطعات بتن مسطح ،نیروهای کششی به طور عمده توسط آرماتورهای فولادی حمل میشوند.به همین دلیل در تیرهای تحت خمش و دال ها ،سعی براین است که قسمتی از بتن تحت کشش ،حذف شده و تنها آن مقدار از سطح بتن که برای جا گذاری خاموت ها و آرماتورهای کششی لازم است ،باقی بماند این کار به ویژه برای کاهش بار مرده سقف،دارای اهمیت بوده و در عمل منجر به طرح دال هاب مجوف، دال های با پشت بند،دال مشبک و در نهایت سقفهای تیرچه بلوک شده است.

شمای کلی برخی از انواع دال ها
شمای کلی برخی از انواع دال ها

 

از آنجا که بحث موضوع دستورالعمل حاضر،سقف های تیرچه بلوک و نحوه عملکرد آنها میباشدو از طرفی این سقفها نوعی از دال های با پشت بند محسوب میشونددرادامه به تشریح این نوع سقف و نحوه عملکرد آن میپردازیم.

دال با پشت بند را میتوان طبق شکل زیر به صورت مجموعه ای متشکل از تیرهای موازی با مقطعT شکل در نظر گرفت که در هر تیر ُآرماتورهای کششی درپایین جان تیر قرار دارد.در عمل برای تامین یکپارچگی سقف و تحمل نیروی کششی ناشی از افت بتن و تغییر دما ،آرماتورهایی در دو جهت در دال فوقانی قرار داده میشود.

دال باپشت بند

درصورتی که فاصله پشت بندها کم باشد،طرح و محاسبه این دال ها همانند طرح تیر T شکل است و تنها لازم است تا مقاومت دال واقع در بین دو پشت بند مجاور در برابر بارهای وارده کنترل شود.در برخی موارد در اجرای سقفها از قالب های قابل جابه جا کردن نیز استفاده میشود که در این نوع سقفها،مجل بلوک ها خالی میماند.این سقفها در زمره سقفهای تیرچه بلوک نیستند.بدیهی است که قالب بندی دال با پشت بند ،نسبت به دال مسطح هزینه و  دقت بیشتری را میطلبد.علاوه برآن جای گذاری درست آرماتورهای کششی در داخل قالب و  رعایت پوشش حداقل بتن روی آرماتورها نیاز به دقت بیشتری دارد.

در ساختمان های مسکونی و اداری معمول است که سطح زیرین سقف،همسطح شده وسپس برای اندودکاری آماده میشود.این کار طبق عکس زیر انجام میشود.

هم سطح نمودن زیردال باپشت بند

الف-سطح زیرین با نصب سقف کاذب پوشانده میشود.

ب-فضای خالی پشت بندها ،با مصالح سبک و در عین حال عایق حرارت مانند بلوک های سفالی یا بتنی توخالی یا قطعات پلی استایرن و نظایر آن ها پر میشود.لازم به ذکر است که این مصالح؛تنها نقش پرکننده در  سقف رادارندو اگر بر هر دلیلی ار بین بروند و یا تخریب گردند به لحاظ سازه ای خللی ایجاد نمیشودو تنها به لحاظ معماری ممکن است نیاز به بازسازی آن باشد.

همانطور که در شکل بالا مشاهده میشود،بلوک های توخالی به صورت قالب قسمت عمده ای ازسطح زیرین دال عمل میکند وقالب سرتاسری زیرین تنها برای سطح پایین جان تیرها و همچنین نگهداری خود بلوک ها لازم است.در صورت استفاده از بلوک به عنوان مصالح پرکننده سقف ،همانطور که در شکل بالا میبینید این اعضا به عنوان قالب بخش وسیعی از سطح زیرین دال عمل میکند و قالب سرتاسری زیرین تنهابرای سطح پایین جان تیرها و نیز نگه داری خود بلوک ها لازم است.

انواع سقف های تیرچه و بلوک:

سقفهای تیرچه و بلوک به دو دسته کلی سقفهای با تیرچه بتنی  و سقف های با تیرچه فولادی با جان باز تقسیم بندی میشوند.حال آنکه هریک از این نوع سقفها به لحاظ جزئیات اجرایی و نوع بلوک مصرفی تنوع دارند،(مانند سقفهای با بلوک بتنی بلوک سفالی یا بلوک پلی استایرن و…)لذا در این دستور العمل انواع سقفهای تیرچه بلوک براساس این تقسم بندیها بررسی میشوند.

مزایای استفاده از سقف تیرچه بلوک :

استفاده از  سقفهای تیرچه بلوک در ساختمان های متعارف، بسیار مرسوم  است.از مهمترین مزایای سقفهای تیرچه و بلوک در مقایسه با سایر سقفها نظیر سقفهای طاق ضربی و دال بتنی مسلح یکپارچه ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-به علت استفاده از بلوک های توخالی و حذف بتن منطقه کششی،در مصرف بتن صرفه جوویی قابل توجهی میشود.

۲-به دلیل کاهش فضای بتنی با استفاده از بلوک ها در منظقه کششی ،از مصرف آرماتورهای فولادی کاسته میشود که این امر به لحاظ اقتصادی بسیار مناسب است.

۳-به علت تولید صنعتی تیرچه و بلوک در کارخانه،کیفیت مناسب تری حاصل شده و نیروی انسانی کمتری مورد نیاز است.

۴-با توجه به وزن کم تیرچه ها،حمل و نصب آن ها توسط کارگران امکان پذیر بوده و در ساختمان های با طبقات کم نیاز به استفاده ار جرثقیل رامنتفی مینماید.

۵-به علت پیش ساخته بودن تیرچه و بلوک ،نصب سقف بسیار سریع و آسان بوده و به کارگران مختصص که برای قالب بندی و آرماتورهای سقفهای بتن ارمه استخدام میشوند،نیازی نیست.

۶-قالب بندی زیر سقف، تنها به شمع بندیو نصب چهارتراش در  فواصل معین ،جهت تامین تکیه گاه های موقت تیرچه هامحدود میشود.

۷-از نقطه نظر اجرایی ،به کارگیری سقفهای تیرچه و بلوک سرعت عمل بیشتری را موجب خواهد شدو به کارهای پرهزینه و وقت گیر کارگاهی نیازی نیست.

۸-در سقفهای تیرچه و بلوک بتن ریزی به صورت یکپارچه انجام میشودوبتن کمتری نسبت به سقفهای بتن آرمه متداول نیاز است.به عنوان مثال برای سقف بتنی متداول با ضخامت ۱۴ سانتیمتر ،۰٫۱۴ متر مکعب بتن در هرمتر مربع مورد نیاز است که در سقف تیرچه و بلوک  این مقدار به حدود متوسط ۰٫۰۶ مترمکعب کاهش می یابد.

۹-با توجه به امکان ایجاد یک دیافراگم صلب یا نیمه صلب در سقفهای تیرچه و بلوک ،بااعمال تمهیدات لازم این نوع سقفها نسبت به سایر سقفها از عملکرد لرزه ای بهتری نسبت به سایرسقفها برخوردارند.

۱۰-بلوک های مجوف در سقفهای تیرچه بلوک به عنوان عایق حرارتی عمل میکنند.

۱۱-به دلیل تولید تیرچه ها در کارخانه ها و پیش ساخته بودن آن ها ،کنترل ذقیق برمقدار بتن پوششی روی آرماتورهای کششی انجام میشود.

۱۲-به علت مسطح بودن زیر سقف (در مقایسه با سایر سقفها نظیر طاق ضربی)ضخامت نازکاری به حداقل میرسدو در نتیجه بار مرده سقف کاهش پیدا میکند.

۱۳-به دلیل یکنواختی سطح بالای سقف برای کف سازی به ملات کمتری نیاز است.

اجزای تشکیل دهنده سقف تیرچه و بلوک:

سقفهای تیرچه و بلوک تلفیقی از دو روش پیش ساختگی و بتن ریزی در محل است که در آن قالب تحتانی به کلی حذف میشود.در این نوع سقف ها در نوع تیرچه فولادی با جان باز،تیرچه فولادی و در نوع تیرچه بتنی آن،آرماتورهای کششی و برشی و نیز پوشش بتن آرماتورهای اصلی ،به صورت تیرچه های پیش ساخته در کارخانه تولید میشوند.درکارگاه پس از قراردادن تیرچه ها در فواصل معین و شمع  بندی زیر تیرچه ها ،بلوک ها را بین دو تیرچه مجاور قرار میدهندو سپس آرماتورهای حرارتی راجای گذاری نموده و بتن ریزی را انجام میدهند.

سقف تیرچه و بلوک با تیرچه فولادی با جان باز

 

سقف تیرچه و بلوک با تیرچه بتنی

در فرآیند اجرای سقف ،پیش از حصول مقاومت  بتن ریخته شده،وزن بلوک ها و بتن،توسط تکیه گاههای موقت (شمع بندی) تحمل میشود و پس از حصول مقاومت بتن ریخته شده ،تیرچه ها لنگر خمشی حاصل از بارهای قائم سقف را تحمل کرده و به تیرهای اصلی یا تکیه گاهها منتقل میکنند.در شکل زیر شمای کلی از اجرای تکیه گاههای موقت مورد استفاده  درسقفهای تیرچه بلوک نمایش داده میشود.

 

تکیه گاه های موقت

بتن فوقانی ،همانند یک دال نازک با دهانه ای برابر فاصله بین دو تیرچه ،خمش موضعی را در محل بین دو تیرچه تحمل میکند.برای پر کردن فاصله تیرچه ها از قطعاتی نظیر آجرهای توخالی سفالی ،بلوک های بتنی،بلوک های پلی استایرن و نظایر آن ها استفاده میشود.این عناصر پرکننده در سقف،باربر نبوده و متحمل نیرویی نیستند.بنابراین اجزای سقف تیرچه و بلوک عبارتند از:

۱-تیرچه

۲-بلوک

۳-آرماتورهای افت و حرارت (حرارت و جمع شدگی) و آرماتور منفی

۴-بتن پوششی (درجا)

تیرچه

همانطور که پیش از این عنوان شد استفاده از دو نوع تیرچه بتنی و فولادی با جان باز معمول است.

تیرچه بتنی:

عضو پیش ساخته ای است متشکل از بتن و آرماتورهای فولادی که با قرار گیری بلوک ها مابین تیرچه ها به عنوان قالب و با بتن پوششی درجا ریخته شده ،مقطع مرکب Tشکل مناسبی را تشکیل میدهد.تیرچه ها در دو نوع تیرچه خرپایی و تیرچه پیش تنیده تولید میشوند.مطابق شکل زیر:

پیش از حصول مقاومت بتن ریخته شده،وزن بلوک ها و بتن ،توسط تکیه گاه های موقت (شمع بندی) تحمل میشودو پس از آن حصول مقاومت بتن ریخته شده ،تیرهای Tشکل بتنی بهم چسبیده و مجاور هم ،لنگر خمشی حاصل از بارهای قائم سقف را تحمل کرده و به تیرهای اصلی با تکیه گاه ها منتقل میکنند.

الف-مرحله اول :تیرچه در مرحله حمل و نقل بار ناشی از وزن خود را تحمل میکند.

ب-مرحله دوم:تیرچه در زمان اجرای سقف و به تنهایی بار مرده ناشی از اجزای سقف (وزن تیرچه بلوک و بتن پوششی درجا) و همچنین بارهای حین اجرا را بین تکیه گاه های موقت (شمع بندی) تحمل میکند.این مرحله تا قبل از حصول مقاومت بتن ریخته شده میباشد.

ج-مرحله سوم:این مرحله در تیرچه :پس از حصول از مقاومت بتن ریخته شده فرا میرسد.در این مرحله تکیه گاه های موقت برداشته میشوند و تیرچه به عنوان عضو کششی مقطع Tشکل ،بار ناشی از بارهای مرده و زنده در هنگام بهره برداری را تحمل میکند.

تیرچه پیش ساخته بتنی:

این نوع تیرچه ها از خرپای فولادی و پاشنه بتنی تشکیل شده و بر دو نوع میباشد:

الف- با قالب ماندگار(قالب سفالی) که آن را تیرچه کفشک دار یا فندوله نیز مینامند.

ب-بدون قالب ماندگار

تیرچه پیش ساخته خرپایی مطابق شکل زیر برای تحمل مراحل ۳گانه بارگذاری شده از اجزای زیر تشکیل شده:

 

۱-آرماتور کششی

۲-آرماتور عرضی

۳-آرماتور بالایی

۴-بتن پاشنه تیرچه

۵-آرماتورتقویتی

۶-آرماتورهای کمکی اتصال

در ادامه هریک از این اجزا شرح داده میشود.

۱-آرماتور کششی:

در مرحله اول بارگذاری تیرچه ،آرماتور زیرین خرپا به عنوان عضو کششی خرپای تیرجه ،باید قادر به تحمل نیروی کششی (حاصل از لنگرخمشی) ناشی از وزن خود تیرچه در هنگام حمل و نقل باشد.در مرحله دوم بارگذاری تیرچه این عضو باید قادر به تحمل نیروی کششی (حاصل از لنگر خمشی)ناشی از وزن مرده سقف در فاصله محور تا محور تیرچه ها و بین دو تکیه گاه موقت(شمع بندی )باشد.درمرحله سوم بارگذاری تیرچه (مرحله بهره برداری)،آرماتور زیرین خرپا به عنوان عضو کششی تیر Tشکل عمل میکند.

۲-آرماتور عرضی:

در مرحله اول بارگذاری ،آرماتورهای عرضی همانند عضو مورب خرپا عمل کرده و به کمک اعضای کششی زیرین و اعضای بالایی،ایستایی لازم را جهت تحمل وزن خود تیرچه به هنگام حمل و نقل تامین میکنند. درمرحله دوم بارگذاری نیز این آرماتورها ایستایی لازم را جهت تحمل وزن مرده  سقف بین تکیه گاه های موقت (درهنگام اجرا)تامین مینمایند.در مرحله سوم بارگذاری تیرچه ها،آرماتورهای عرضی پیوستگی لازم را بین آرماتورهای کششی خرپا و بتن پوششی (درجا) ایجاد میکنند.علاوه برآن  قسمتی از نیروی برشی تیر Tشکل نیز توسط آرماتورهای عرضی تحمل میشود.

۳-آرماتور بالایی:

در مرحله اول و دوم بارگذاری ،آرماتور تعبیه شده در قسمت بالای تیرچه  ،به عنوان عضو بالایی خرپا عمل کرده و به کمک دیگر اعضای خرپا،وزن تیرچه رابه هنگام حمل و نقل و همچنین وزن مرده سقف را در فاصله بین دو تکیه گاه موقت به هنگام قالب بندی و بتن ریزی و قبل از حصول مقاومت پوششی ،تحمل مینماید.در مرحله سوم بارگذاری تیرچه اگر آرماتور بالایی در ضخامت بتن پوششی و بالاتر از سطوح بلوک ها قرار گرفت ،در نقش آرماتور افت و حرارت (حرارت و جمع شدگی)مقطع مرکب سقف عمل میکند. در صورتی که پایین تر از سطوح بلوک ها قرار گیرد،چنین نقش نخواهد داشت. مطابق شکل زیر:

۴-بتن پاشنه:

پاشنه تیرچه قبل ازنصب  بتن ریزی میشودوبرای تامین تکیه گاه بلوک ها به عنوان قالب دائمی ونیز برای پرهیز از قالب بندی قسمت زیرین سقف بکار میرود.

۵-آرماتور تقویتی:

در صورتی که دو آرماتورکششی پایینی برای تحمل لنگر حذاکثر در وسط دهانه کافی نباشد،باید آرماتورهای دیگری رادر ذاخل خرپای فلزی تعبیه کرد  این آرماتورهای اضافی را آرماتورهای تقویتی مینامند.

۶-آرماتور کمکی اتصال:

این آرماتور به منظور مهار کردن آرماتورهای کششی و امکان استقرار بیش از دو آرماتور کششی در پاشنه تیر بکاربرده میشود.

تیرچه پیش ساخته  پیش تنیده:

در این نوع تیرچه که فقط در کارخانه های مجهز تولید میشوند از مقطع بتنی Tشکل با رده مقاومتی C35 و بالاتر و مفتول های فولادی با مقاومت بالا(۱۷۵۰تا۱۹۰۰ نیتون برمیلی متر مربع) تشکیل میشود.در این نوع تیرچه،مفتول هارا پیش از بتن ریزی تیرچه،توسط جک هایی تحت کشش معین قرار  داده و سپس بتن ریزی مقطع اجرا میشود. پس از عمل آوری بتن و اطمینان از کسب مقاومت لازم ،مفتول ها را آزاد میکنند.در نتیجه بتن تیرچه تحت تنش فشاری قرار میگیرد.برای توضیحات بیشتر راجب این تیرچه میتوان به نشریه شماره ۲۵۰مراجعه نمود.

تیرچه فولادی با جان باز:

عضو پیش ساخته ای است که به صورت خرپاهای ویژه دوسر ساده اجرا میشود.تیرچه فولادی با جان باز در ۳ مرحله تحت بارگذاری قرار میگیرد.

مرحله  اول باربری،تیرچه هنگام حمل و نقل ،بار ناشی از وزن خود را ،در مرحله دوم ،در زمان اجرای سقف و قبل از گرفتن بتن،بارمرده سقف(شامل وزن سقف ،تیرچه ،بلوک،بتن درجا و قالب)و بار زنده عوامل اجرایی را در حد فاصل تکیه گاه های تیرچه تحمل میکند.

در مرحله سوم باربری و پس ازگرفتن بتن ،مقطع مرکب شامل تیرچه و بتن ،تنش های ناشی از تمامی بارهای وارده به سقف را تحمل میکند.
تیرچه فولادی برای تحمل مراحل ۳ گانه بارگذاری مذکور ،از اجزای زیر تشکیل شده است.

اجزای تیرچه فولادی باجان باز                   

۱-بال تحتانی
۲-اعضای قطری
۳-بال فوقانی

۱-بال تحتانی:

بال تحتانی که از تسمه ساخته میشود.به عنوان عضو کششی خرپا عمل کرده و بارهای وارده در ۳ مرحله بارگذاری ذکرشده را تحمل میکند در مرحله اول بارگذاری تیرچه ،بال تحتانی به عنوان عضو کششی خرپای تیرچه،باید قادر به تحمل نیروی کششی (حاصل از لنگر خمشی)ناشی از وزن خودتیرچه در زمان حمل و نقل باشد.این عضو در مرحله دوم بارگذاری تیرچه بایستی قادر به تحمل نیروی کششی (حاصل از لنگرخمشی)ناشی از وزن مرده سقف در فاصله ی محور تا محور تیرچه ها باشد.درمرحله سوم بارگذاری تیرچه (مرحله بهره برداری )نیز بال تحتانی به عنوان عضو کششی تحت لنگر ناشی از بارهای وارده عمل میکند.

۲-اعضای قطری:

اعضای قطری تیرچه که معمولا از میلگرد میباشند،به عنوان عضو مورب خرپا عمل کرده و به کمک اعضای کششی و فشاری ایستایی لازم را برای تحمل بارهای وارده در ۳ مرحله بارگذاری تامین مینمایند.در مرحله اول بارگذاری ،عضو قطری تیرچه به کمک اعضای کششی زیرین و اعضای بالایی ،ایستایی لازم را جهت وزن خود تیرچه در هنگام حمل و نقل تامین میکند.در مرحله دوم بارگذاری نیز،این عضو ایستایی لازم را جهت تحمل وزن مرده ی سقف بین تکیه گاه ها ی موقت تامین مینماید.درمرحله سوم بارگذاری تیرچه ها ،عضو قطری قسمتی از نیروی برشی وارده را تحمل میکند.

۳-بال فوقانی:

بال فوقانی تیرچه از نبشی ،تسمه یا ناودانی ساخته شده و در داخل بتن پوششی قرار میگیرد.این عضو در مرحله اول و دوم بارگذاری،وزن تیرچه را به هنگام حمل و نقل وهمچنین وزن مرده سقف را در هنگام بتن ریزی و قبل از حصول از مقاومت بتن پوششی تحمل مینماید.در مرحله سوم بارگذاری،به همراه سایر اعضای تیرچه بار ناشی از بارهای مرده و زنده را در هنگام بهره برداری تحمل میکند.

بلوک:

بلوک سقفی قطعه ای است پیش ساخته و توخالی که در بین دو تیرچه قرار گرفته وبا توجه به ضخامت سقف و فاصله بین تیرچه ها ،ابعاد آن متغییر میباشد.

نمونه ای از بلوک بتنی ،سفالی و پلی استایرن         

از بلوک به عنوان قالب دائمی (که پس از اجرا در سقف باقی میماند) برای قالب بندی جانبی جان تیر Tشکل و همچنین قالب زیرین بتن پوششی  درجا استفاده میشود.قسمت زیرین بلوک برای تامین سطح هموار برای انجام نازک کاری زیر سقف و قسمت های تیغه های داخلی بلوک به منظور تقویت مقطع بلوک تعبیه میگردند.مقاومت بلوک ها در محاسبات مقاومت سقف منظورنشده و تنها به عنوان قالب های دائمی و مصالح پرکننده محسوب میشوند.با این وجودبلوک ها باید مقاومت لازم برای تحمل ضربه های ناشی از حمل و نقل متعارف و نیروهای ناشی از عبورو مرور در زمان بتن ریزی وقبل از آن را داشته باشند.شکل بلوک توخالی با توجه به این موارد ظراحی شده و معمولا از موارد مختلفی نظیر سفال ،بتن،بتن سبک، پلی استایرن و نظایر آن هاتولید میشود.

آرماتور افت حرارتی و آرماتور منفی :

به منظور مقابله با تنش های متفرقه در بتن پوششی و برای جذب تنش های ناشی از افت (جمع شدگی)و تغییر حرارت،آرماتورهایی را در دو جهت عمود برهم و در قسمت بالایی بتن سقف و روی بلوک ها تعبیه میگرددکه آرماتورافت و حرارت نامیده میشوند.در صورتی که ارتفاع تیرچه خرپایی به حدی باشد که آرماتور بالایی تیرچه  در محل تعبیه آرماتورهای افت و حرارت قرارگیرد،میتوان از آرماتور افت و حرارت در جهت طولی تیرچه استفاده کرد.

کلاف میانی:

برای تقویت دیافراگم افقی ساختمان در امتداد عمود برامتداد تیرچه ها وبرای توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه و بلوک و همچنین در محل هایی که بار منفرد موجودباشد،کلاف میانی بتنی که جهت آن عمود برجهت تیرچه است در سقف تعبیه میشود.

بتن پوششی درجا:

بتن پوششی قسمتی از تیر مرکب است که در محل کارگاه ،پس از جای گذاری تیرچه ها و بلوک ها ،بتن ریزی میگرددو پس از حصول مقاومت لازم ، به کمک آرماتورهای کششی تیرچه، بار وارد به سقف را تحمل میکند.

ضخامت بتن پوششی براساس طول دهانه و بار وارده طرح و محاسبه میگردد.مشخصات فنی بتن پوششی نظیر دانه بندی ،مصالح ،نسبت آب به سیمان و نحوه اختلاط باید مطابق ضوابط مندرج در آخرین ویرایش آیین نامه بتن ایران (آبا) باشد.

 

 

 

 

 

 

هنوز دیدگاهی ثبت نشده.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی و سئو توسط محمد شاه وردی