اجرای سقف تیرچه بلوک

نحوه اجرای سقف تیرچه بلوک – تیرچه های بتنی:

 

۱- بالا بردن و نصب تیرچه بتنی:

 

قبل از نصب تیرچه ها بایداختلاف سطح سقف های ساختمان،محل طره ها ،تیغه بندی روی سقف ها بازشوها و محل عبور لوله ای بخاری و غیره، باید به دقت مورد باز بینی و کنترل قرار گیرد.

 

ابتدا باید تیرچه های روی تیر اصلی (اعم از تیرهای فلزی یا دیوارهای باربر)در تراهای مورد نظر کارگزاری شوند.

 

چناچه تیرهای اصلی ،بتنی باشند،پس از بستن آرماتور تیرهای اصلی تیرچه ها با ریشه مناسب کار گذاشته میشوند.

 

فاصله بین  تیرچه ها با بلوکهای مجوف پرشده و پس از نصب آرماتورهای حرارتی و آرماتورهای تکمیلی براساس نقشه های اجرایی ،بتن دال سقف ریخته میشود.

 

آرماتورهای اصلی تیرچه باید به طول ۱۰ الی ۱۵ سانتی متربا تیرهای اصلی درگیر شوند.

 

حال آنکه در نوع سقفهای با تیرچه های فولادی ،به هیچ وجه این آرماتورها رو نباید به تیرهای فلزی جوش داد.

 

نظر به اینکه تیرچه ها (به استثنای تیرچه های با جان باز)قبل از یکپارچه شدن سقف،قادر به تحمل بار سقف نیستند،باید توسط تکیه گاه های موقت (چهارتراش و پایه) به نحو مناسب و مطمئنی نگه داری شوند.

شمع بندی و قالب بندی سقف تیرچه بلوک  

 

تنظیم فواصل تیرچه ها از یکدیگر،با نصب دو بلوک انتهایی در دو سر تیرچه انجام میشودو باید دقت شود تا بلوک های انتهایی روی تکیه گاه ها قرار نگیرند.

 

در موقع اجرا باید خیز مناسبی به طرف بالا به تیرچه ها داد تا پس از اجرا و یکپارچه شدن سقف و وارد شدن بارهای وارده،این خیز منفی حذف شود.

 

مقدار خیز در کارگاه براساس تجربه بدست می آید.و معمولا به ازای هر متر طول دهانه،۲ میلی متر خیز منفی در نظر گرفته میشود.

 

اجرای کلاف های عرضی:

 

برای تقویت دیافراگم افقی ساختمان درامتداد عمود بر امتداد تیرچه ها و برای توزیع یکنواخت با روی سقف تیرچه و بلوک و همچنین در محل هایی که بار منفرد موجود باشد،کلاف عرضی بتنی که جهت آن عمود بر جهت تیرچه هاست،در سقف تعبیه میشود.

قالب بندی و نصب تکیه گاه هاب موقت:

 

پس از قرار گیری  تیرچه ها و بلوک های انتهایی بین دو تکیه گاه اصلی،شمع بندی و قالب بندی به وسیله ی چهار تراش عمود برجهت تیرچه ها مطابق شکل زیر انجام میشود.

 

فاصله چهار تراش ها و شمع های متوالی از یکدیگر به استقامت تیرچه ها بستگی دارد.

 

معمولا فاصله ی چهار تراش ها از همدیگر در مورد تیرچه های خرپایی حدودا ۱/۲ متر و در مورد تیرچه های پیش تنیده در حدود ۳ متر است.

 

هنگام شمع بندی ،در صورتی که شرایط نشان داده شده در اشکال الف  و ب  در زیر تیرچه های خرپایی تامین نشده باشد،باید مطابق شکل ج ،تکیه گاه اصلی اجرا شود.

 

شرایط قرار گیری تیرچه های خرپایی روی تکیه گاه اصلی

 

به طور کلی ،چهار تراش ها و شمع ها باید طوری نصب شوند که بتوانند در مقابل نیروهای وارده مقاومت نمایند.

آن ها را باید طبق اصول و قواعد مربوطه ،به یکدیگر متصل کرد. 

 

در اجرای تکیه گاه های موقت (در هنگام شمع بندی )و جمع آوری آن ها ،نکته ای زیر باید رعایت گردند:

 

الف- در صورتی که شمع ها روی زمین تکیه گاه داشته باشند،باید مطمئن بود که زمین زیر شمع ،به علت دستی بودن خاک یا جذب رطوبت بعدی ،نشست نکند.

به طور کلی در صورت سست بودن زمین ،باید با افزایش سطح تکیه گاه شمع ها و جلوگیری از نمناک شدن زمین از نشست جلوگیری کرد

 

ب-چناچه تکیه گاه شمع ها ،سقف طبقه زیرین باشد،باید وزن شمع بندی و سقف مورد احداث ،به منزله سربار سقف زیرین در نظر گرفته شده و با توجه به عمر بتن سقف زیرین ،تقویت لازم برای آن پیش بینی گردد .

در غیر این صورت سقف زیرین تحمل سربار وارده را ننموده و این امر باعث آسیب دیدن آن خواهدشد.

 

 

 

در صورتی که زمان قالب برداری در طرح تعیین و تصریح نشده باشد،باید زمان های داده شده در جدول پایین را به عنوان حداقل زمان لازم برای برچیدن قالب ها و پایه ها ملاک عمل قرار داد.

دمای مجاور سطح بتن (سلسیوس) ۲۴و بیشتر ۱۶ ۸ ۰
زمان قالب برداری پایه های اطمینان (شبانه روز) ۷ ۱۰ ۱۵ ۲۵

 

زمان های جدول فوق برای بتن با سیمان پرتلند معمولی نوع یک یا دو یا سایر سیمان هایی که روند کسب مقاومت مشابه را دارند، صادق است.

در صورت استفاده از سیمان پرتلند معمولی نوع سه  یا مواد تسریع کننده ،میتوان زمان های داده شده را کاهش داد.

در صورت استفاده از مواد کند گیر کننده ،سیمان پرتلند نوع پنج یا سیمان هایی که روند کسب مقاومت مشابه دارند،باید زمان های داده شده را افزایش داد.

بلوک چینی:

 

بعد از اجرای شمع بندی زیر تیرچه ها و قالب بندی کلاف ها و بازشوها ،نصب بلوک ها آغاز میشود.

هنگام نصب باید چیدمان بلوک ها به گونه ای باشد که بلوک های انتهایی در روی تکیه گاه ها قرار نگیرند

 فاصله آن ها از قسمت های انتهایی و کناری براساس جزئیات نشان داده شده درز شکل زیر باشد.

از به کار بردن بلوک های شکسته و نامنظم در سقف باید خودداری شود.

نصب بلوک در قسمتهای انتهایی تیرچه          

 

توصیه میشود برای بلوک های مجاور تیرها و کلاف های بتنی و همچنین در محل هایی که حفره بلوک در مجاورت بتن در جای تیره ها و کلاف ها قرار میگیرد،از بلوک های ته بسته که به همین منظور تولید میشوند،استفاده شود تا هنگام بتن ریزی از پرشدن قسمت های خالی بلوک که موجب  مصرف بیهوده ی بتن و سنگین شدن وزن سقف میشود،جلوگیری کرد.

 

برای جلوگیری از ورود بتن درجا به داخل بلوک،میتوان از قطعات پیش ساخته ی به ضخامت ۲ سانتی متر و به ابعاد مقطع بلوک استفاده کردو آن ها را همزمان با نصب بلوک ها در محل های مربوط نصب کرد.

 

استفاده از بلوک های با ارتفاع کم مطابق شکل زیر برای قالب بندی کلاف میانی ،موجب صرفه جویی بیشتر در هزینه اجرای قالب بندی خواهد شد.

استفاده از بلوک کم ارتفاع برای حذف قالب بندی کلاف بتنی

 

اجرای آرماتورهای افت و حرارت:

 

آرماتورهای سقف تیرچه و بلوک ،بعد از نصب بلوک انجام میشود. بدیهی است که آرماتوربندی های تیرهای بتنی و کلاف های روی دیوارهای باربر،قبل از نصب تیرچه باید انجام شود.

بتن ریزی :

 

در صورتی که قالب بندی دیوار یا ستون بتنی با تیرها و سقف به طور یکپارچه انجام گرفته باشد، بتن ریزی سقف ها و تیرهای بتنی باید ۱ الی ۲ ساعت بعد از بتن ریزی دیوارها و ستون ها انجام شود.

 

به طوری که قبل از بتن ریزی سقف ،انقباض اولیه بتن دیوارها و ستون ها صورت گرفته باشد.

 

تیرهای بتنی (وقتی که درجا ساخته میشوند) با سقف های تیرچه  بلوک به طور یکپارچه  بتن ریزی میشوند.

 

میزان روانی بتن باید در حدی باشد که برای جابه جا کردن و بتن ریزی مناسب بوده و بتن شل تر و سفت تر ازحد لازم نباشد.

 

پس از مرطوب کردن روی بلوک ها و قالب ها (به نحوی که آب روی آن ها جمع نشده باشد) ،بتن ریزی از دورترین نقطه مورد دسترسی شروع شده و در لایه های افقی در محل خود ریخته میشود.

 

از جا به جا کردن بتن به وسیله ویبراتور و یا هل دادن بتن روی سقف باید خودداری شود.

 

ارتفاع سقوط بتن از جام یا لوله پمپ و غیره،نباید بیش از ۱.۵ متر باشد و از توده شدن بتن در یک محل باید جلوگیری شود

 

ریختن بلوک بتن به صورت مورب ،موجب به هم خوردن یکنواختی مخلوط بتن میشود ولی بتن ریزی به طور قائم علاوه بر جلوگیری از بهم خوردن یکنواختی بتن،موجب اختلاط مجدد آن نیز میباشد.

 

سرعت تخلیه در بتن ریزی بسیار مهم است به طوری که تخلیه سریع نتایج نا مطلوبی را به همراه خواهد داشت.(مانند تولید ضربه روی قالب ،تولید شدن بتن در یک جا و به هم خوردن یکنواختی مخلوط)

اگر ارتفاع سقوط بتن بین ۱.۵ تا ۱۰ متر باشد.از مخروط ها یا منشورهای متصل به هم میتوان استفاده کرد.

قیف با مخروط های متصل به هم (۱)           قطعات مخروطی یا منشوری شکل(۲)
ناو بتن ریزقیف تغذیه(۱) سه پایه با اتفاع قابل تنظیم (۲) ناو یا شوت(۳) صفحه مانع(۴)

 

هنوز دیدگاهی ثبت نشده.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی و سئو توسط محمد شاه وردی